Влияние занятий по физическому воспитанию на умственную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость студентов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология
Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬТА ПСИХОЕМОЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ СТУДЕНТІВ
Ригас Т.Є., Гуменний В. С.
Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
Анотація. У статті розглянуто вплив занять з фізичного виховання на розумову та психоемоційну стійкість студентів політехнічного вищого навчального закладу. Проведено порівняльний аналіз розумової працездатності студентів які займаються в секціях плавання та аквааеробіки за допомогою коректурноїпроби Анфімова.
Ключові слова: фізичне виховання, розумова працездатність, психоемоційна стійкість.
Аннотация. Ригас Т. Е., Гуменный В. С. Влияние занятий по физическому воспитанию на умственную работоспособностьи психоэмоциональную устойчивость студентов В статье рассмотрено влияние занятий по физическому воспитанию на умственную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость студентов политехнического высшего учебного заведения. Проведен сравнительный анализ умственной работоспособности студентов занимающихся в секциях плавания и аквааэробики с помощью корректурной пробы Анфимова.
Ключевые слова: физическое воспитание, умственная работоспособность психоэмоциональная устойчивость Annotation. Rigas T., Gumenniy V. Influence of employment by physical training on intellectual serviceability and mentally emotional stability of students. Influence of employment by physical training on intellectual serviceability and mental — emotional stability of students. In the clause the influence of employment on physical training on intellectual serviceability and mental — emotional stability of students of a polytechnical higher educational institution is considered. The comparative analysis of intellectual serviceability of the students engaged in section of sailing water-aerobic and with the help of proof test Anfimov is lead.
Key words: physical training, intellectual serviceability, mental — emotional stability.
Вступ.
Зв’язки фізичного виховання з розумовими різнобічні. Вивчення взаємодії та взаємозв'язку цих сторін у навчально-виховному процесі вищої школи є, на нашу думку, актуальним питанням. Студенти відрізняються від інших категорій працівників розумової праці тим, що їхня розумова діяльність визначається процесом навчання і полягає в нагромадженні знань, розвитку інтелектуальних здібностей. Вчені різних профілів не раз стверджували, що розумова робота та інтелектуальний розвиток вимагають відповідного фізичного стану.
Відповідно до наявної термінології працездатністю називається потенційна можливість людини протягом заданого часу і з визначеною інтенсивністю виконувати максимально можливий обсяг роботи (розумової чи фізичної) [3].
Порівнюючи розумову і фізичну працю, необхідно зазначити, що вони пов’язані між собою та впливають один на одного, хоч мають суттєві відмінності у механізмах дії, наслідках, забезпеченні інтенсивності, тощо.
Під час розумової роботи збільшується наповнення кров’ю судин мозку, відбувається звуження периферичних судин кінцівок, розширення судин внутрішніх органів, тобто судинні реакції зворотні до тих, які характерні під час м’язового навантаження [4].
В умовах інтенсифікації навчальної діяльності успішне вирішення задач навчання неможливо досягти тільки одними педагогічними методами Так, доведено, що фізичні вправи активно впливають на ефективність навчання, на елементи розумової працездатності, використовуютьсядля попередження та ліквідації розумової стомленості [2, б].
Експериментальні дослідження показують що у студентів покращуються знання і зростають інтелектуальні здібності, якщо використовуютьсяактивні методи навчання [7].
За даними спеціалістів [5] фізичне виховання (ФВ) у режимі навчальної діяльності студентів значно підвищує розумову працездатність.
Із наукових джерел відомо, що при розумовій праці зміни енергії обміну мінімальні, функціональні зрушення торкаються, головним чином, нервової системи. Ці зміни, в свою чергу, істотно впливають на кровоносну, дихальну й інші системи та органи людини, які несуть основне навантаження при фізичній роботі.
Що стосується наслідків, то фізіологічні зміни, які виникають при розумовій праці, ліквідуються значно повільніше, ніж ті, які виникли в результаті фізичного навантаження. По закінченню розумової діяльності часто спостерігаються сліди збудження або гальмування. До фізичної праці люди, на думку вчених, енергетично краще пристосовані [3].
Залежність продуктивності розумової праці від фізичних навантажень можна описати так: ефективність розумової діяльності в умовах низької фізичної активності вже на другу добу знижується на 50%. Від усіх органів та систем, особливо від м’язів і всього опорно-рухового апарату в кору головного мозку надходить безліч імпульсів, значення яких винятково значуще для забезпечення процесів мислення і стійкої аналітичної діяльності. Отже, рух, будь-яка м’язова напруга — необхідна умова для успішної, плідної, і головне, тривалої роботи.
Деякими авторами було вивчено вплив фізичного виховання на розумову працездатність, що визначає можливість засвоєння загальнотеоретичних і спеціальних предметів, стійкість до психоемоційних стресів-
рекомендовано розглядати та планувати заняття ФВ студентівяк невід'ємний компонент загального навчально-виховного процесу [1].
Дані дослідження проведені відповідно до Зведеного плану НДР Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України на 2001−2005 рр. за напрямом 2.1.6. «Комплексний підхід до вирішення завдань фізичного виховання учнівської молоді».
Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження — проаналізувати розумову працездатність та психоемоційну стійкість студентів політехнічного ВНЗ, які займаються фізичним вихованням у секціях плавання та аквааеробіки.
Результати дослідження.
Враховуючи вищезазначене, наші дослідження були спрямовані на вивчення впливу занять з ФВ на розумову працездатність та психоемоційну стійкість.
Дослідження були проведені на 108 (53 юнаки та 55 дівчат) студентах Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського (КДПУ). Заняття з ФВ у КДПУ проводяться за секційною системою та винесені за загальний розклад.
Навчальні заняття зі студентами проводилися за планами тих семестрів на яких вони навчалися та були спрямовані на вирішення задач з фізичного виховання.
Досліджувався вплив 80-хвилинного заняття ФВ секцій плавання та аквааеробіки. Для оцінки інтенсивності занять ФВ використовуваласяреєстрація частоти серцевих скорочень (ЧСС) до заняття та в кінці нього. Середні показники ЧСС у студентів секції плавання склали до занять 86 уд/хв., після занять — 130 уд/хв. У студентів секції аквааеробіки відповідно — 85 уд/хв. та 117 уд/хв.
Одним із найпоширеніших та доступних методів дослідження функції уваги та розумової працездатності є коректурна проба Анфімова. Досліджуваному дається коректурна таблиця і пропонується завдання — швидко продивляючи строки літер по горизонталі викреслювати літери С і К протягом 5 хвилин.
Опрацювання таблиці полягає у визначенні продуктивності роботи в кожній 1-хвилинній серії та в цілому за 5 хвилин. Для цього необхідно підрахувати кількість опрацьованих знаків — Н, кількість закреслених літер — М, кількість помилок — О. Помилкою вважається пропуск тих літер, які повинні бути закреслені, а також неправильно закреслені.
По кожній серії окремо, а також всього за п’ять серій вираховується:
— показник точності роботи — (А)
А= М: (М + О) —
— показник чистої працездатності - (Е)
Е= Н х А.
Результати чистої працездатності студентів до та після занять ФВ представлені в таблиці 1.
Слід зазначити, що студенти і секції плавання, і секції аквааеробіки достовірно покращили показники розумової працездатності після занять ФВ.
Таблиця 1
Показники чистої працездатності студентів до та після занять ФВ
Секція До занять ФВ Після занять ФВ
X с т X с т Р
Плавання (п=61) 915,5 174,9 22,4 1064,0 203,8 26,1 & lt-0,01
Аквааеробіка (п=47) 928,3 176,5 25,8 1140,2 204,4 28,8 & lt-0,01
За допомогою графіку продуктивності роботи за серіями (хвилинами), де по осі ординат відкладається шкала показника чистої працездатності, а по осі абсцис — серії (рис. 1), можна визначити продуктивність роботи на протязі 5 хвилин.
о
о

СІ
го
ф

а
о
н
о
Т
п
Я
*
о с
Хвилини
-¦- акваеробіка до заняття ФВ
-¦- акваеробіка після заняття ФВ -А- плавання до заняття ФВ
— плавання після заняття ФВ
Рис. 1 Графік продуктивності роботи за серіями
Аналізуючи показники чистої працездатності та ступінь росту розумової працездатності (рис. 2), відмітимо, що покращення результатів відбулося в обох секціях: плавання — на 148 одиниць (16%), аквааеробіки — на 212 одиниць (23%).
до ФВ після ФВ Різниця до ФВ після ФВ Різниця
Аквааеробіка Плавання
Висновки
Отримані результати свідчать про те, що заняття з фізичного виховання (секції плавання та аквааеробіки) інтенсивністю 130 уд/хв. та 117 уд/хв. відповідно, значно впливають на розумову працездатність та психоемоційну стійкість. Безпосереднім впливом цих занять є підвищення розумової працездатності.
На відміну від попередніх досліджень [1], ми констатуємо значний позитивний вплив занять ФВ на розумову працездатність.
Наша подальша робота буде спрямована на дослідження впливу фізичного навантаження на розумову працездатність студентів з урахуванням специфіки професійної діяльності та статі.
Подальше вивчення цього питання актуальне тим, що продумана система фізичного виховання має бути надійним підґрунтям високого рівня розумової працездатності та інтелектуального розвитку в процесі щоденного навчання. У перспективі систематичні заняття фізичними вправами мають позитивно позначитись на розумовій працездатності в рамках обраної трудової діяльності.
Література
1. Булич Э. Г. Физиолого-гигиеническая характеристика влияния занятий физическим воспитанием на умственную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость студентов Ученые записки — СГУ, 1997.
2. Булич Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах Учебное пособие для техникумов. — Москва: Высшая школа, 1986. — 265 с.
3. Головченко Г. Т., Бондаренко Т. В. Формирование личности специалиста средствами физического воспитания: Учебное пособие — Харьков, ИВМО «ХК», 2001. — С. 24−29.
4. Евсеев Ю. И. Физическая культура Учеб. пособие для студентоввузов. — Ростов н /Д.: Феникс, 2002. — 384 с.
5. Корінчик Л. Вплив фізичних навантажень на розумову і серцеву діяльність молоді // Спортивний вісник Придніпров'я: Науково-теоретичний журнал. — 2004. — № 7. — С. 147−149.
6. Мартинес С. Построение тренировочного процесса в женском водном поло с учетом динамики двигательных возможностей в специфическом биологическом цикле женщин: Автореф. дис. … канд. пед. наук — К., 1992. — 16 с.
7. Цукер А. А. Типология активных форм обучения и современный учебный процесс // Проблемы и перспективы развития образования взрослых. Мат. науч. -пр. конф. — Ч. 1. — Новокузнецк ИПК, 2001. — С. 54−56.
Надійшла до редакції 24. 12. 2007р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой